Właśność przemysłowa i prawo autorskie


Kancelaria w zakresie własności przemysłowej oferuje w szczególności:
  • badanie zdolności rejestracyjnej znaków towarowych w tym przeprowadzanie badań w Urzędzie Patentowym, pomoc w rejestracji znaków towarowych na poziomie krajowym i międzynarodowym;
  • udzielanie porad prawnych w zakresie ochrony i obrotu znakami towarowymi i innymi prawami własności przemysłowej;
  • pomoc w rejestracji i utrzymanie ochrony dla patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, etc.
  • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu praw własności przemysłowej, a w szczególności umów o przeniesienie praw ochronnych do znaku towarowego, umów licencyjnych na używanie znaków towarowych, umów badawczo-rozwojowych, umów transferu technologii (know-how);
  • przygotowanie i weryfikacja umów z zakresu prawa autorskiego, umów licencyjnych;
  • zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących naruszeń znaków towarowych i innych praw własności przemysłowej;