Poniedzialek 20 maja 2019 r. 140 dzień roku 04:26 Polish English German Russian Ukrainian BY LT
BDG Consulting Strefa Klienta
Kalendarz Prawników
BDG ConsultingKarta sta3ego i czasowego pobytu


ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SIĘ
ZAMIESZKANIE NA CZAS NIEOZNACZONY NA TERENIE RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ


WYMAGANE DOKUMENTY:
 • 4 egzemplarze wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się,
 • 4 aktualne, nieuszkodzone, kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mające dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografie mają przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami; fotografie winny być trwale złączone z wnioskiem przez ich naklejenie w miejscu do tego przeznaczonym,
 • ważny dokument podróży (3 kserokopie + oryginał do wglądu),
 • dokumenty potwierdzające wymagany nieprzerwany pobyt w Polsce,
 • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa,
 • aktualne potwierdzenie zameldowania czasowego,
 • tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza przebywać w przypadku ubiegania się na podstawie art.64 ust.1 pkt.3
 • (tj. bezpośrednio przed złożeniem wniosku nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 97 ust.1 pkt.1 lub 1a lub ust.2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej)

DODATKOWO NALEŻY ZŁOŻYĆ:

w przypadku małoletniego będącego dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się, urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • aktualny odpis aktu urodzenia, kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego

w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
 • aktualny odpis aktu urodzenia,
 • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego

w przypadku zawarcia małżeństwa z obywatelem polskim:
 • aktualny odpis aktu małżeństwa,
 • kserokopię dowodu osobistego małżonka,

w przypadku posiadania wspólnych dzieci:
 • odpisy aktów urodzenia
© Copyright 2003-2013 BDG Consulting
ul. Gwiaździsta 7A lok. 8, 01-651 Warszawa

tel.: +48 22 827 91 96, +48 22 827 93 96
mob.: +48 694 487 667, +48 694 487 668
fax +48 22 827 41 32