Prawo upadłościowe i naprawcze


Zakres usług kancelarii w zakresie postępowania upadłościowego i naprawczego obejmuje:
 • reprezentowanie interesów wierzycieli albo dłużników w trakcie postępowań upadłościowych lub naprawczych;
 • pomoc prawną w pełnym zakresie w prowadzeniu transgranicznych postępowań insolwencyjnych;
 • ustalanie warunków prawnych restrukturyzacji zadłużenia przed ogłoszeniem i po ogłoszeniu upadłości lub w ramach postępowania naprawczego;
 • restrukturyzację zabezpieczeń udzielonych przez dłużnika zagrożonego upadłością;
 • negocjowanie i sporządzanie umów typu standstill;
 • ocenę skuteczności zawartych umów i wynikających z nich skutków w przypadku upadłości;
 • pomoc prawną przy zabezpieczeniu interesów stron na wypadek upadłości dłużnika;
 • pomoc prawną przy badaniu stanu niewypłacalności oraz ewentualnych możliwości wszczęcia postępowania naprawczego;
 • zgłaszanie wierzytelności;
 • prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia majątku osoby trzeciej z masy upadłości;
 • negocjowanie i zawieranie umów z syndykami i likwidatorami;
 • obrona władz spółek przed skutkami wynikającymi ze zwłoki w złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości;
 • zgłoszenie wniosku oraz kompleksowe przeprowadzenie postępowania z zakresu upoadłości konsumenckiej.