Prawo karne


W zakresie prawa karnego oferta Kancelarii obejmuje m. in.:
  • obronę w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania i przed Sądem we wszystkich instancjach,
  • obronę w sprawach o wykroczenia,
  • występowanie w charakterze obrońcy oraz pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie pism procesowych (w tym m. in. zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, zażaleń na tymczasowe aresztowanie, prywatnego aktu oskarżenia, powództwa adhezyjnego, apelacji i kasacji od wyroków sądowych, wniosków o odroczenie wykonania kary, wniosków o zatarcie skazania, wniosków o warunkowe przedterminowe zwolnienie).