Prawo administracyjne


Obsługa prawna w sprawach administracyjnych obejmuje w szczególności:
  • doradztwo prawne;
  • sporządzanie opinii prawnych;
  • skargi i wnioski do organów administracji publicznej;
  • odwołania od decyzji administracyjnych;
  • zażalenia na postanowienia administracyjne;
  • skargi do sądu administracyjnego (np. o stwierdzenie nieważności decyzji);
  • wnioski urzędowe (np. o wznowienie postępowania);
  • odwołania, skargi od organu urzędowego do samorządowego kolegium odwoławczego (SKO), wojewódzkiego
  • sądu administracyjnego (WSA) itp.;
  • redagowanie pism przygotowawczych, sądowych i innych z zakresu postępowań przed sądami, organami administracji oraz instytucjami społecznymi.