Obrót nieruchomościami


W ramach doradztwa prawnego w zakresie obrotu nieruchomościami oferujemy Państwu:
  • sporządzanie projektów umów nabycia i zbycia nieruchomości, najmu, dzierżawy i innych;
  • wsparcie podczas negocjacji treści umów z partnerami biznesowymi, asystowanie przy zawieraniu aktów notarialnych;
  • analizy stanu prawnego nieruchomości;
  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami, w tym w postępowaniach o podział nieruchomości, uzyskanie pozwolenia na budowę, zmianę przeznaczenia nieruchomości itp.;
  • reprezentację przed sądem wieczystoksięgowym w sprawach o wpis i ustalanie treści księgi wieczystej nieruchomości;
  • negocjacje z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy w uchwalaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.